مدیریت کارافرینی و استراتژیک

پرسشنامه استاندارد عملکرد کسب و کار(۱۳۹۶)

3,000 تومان

مدیریت بازاریابی و فروش

پرسشنامه استاندارد جایگاه شغلی

3,000 تومان