پرسشنامه استاندارد نگرش نسبت به سازمان کانتور(۲۰۰۲)

3,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:1

سوالات:30

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5

تخفیف نیاز دارید؟ عضو ویژه شوید.