پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی باکر ،سینکولا و نوردویر (۱۹۹۷؛ به نقل از فداکار گرمی،۱۳۹۲).

3,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:1

سوالات:15

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5

تخفیف نیاز دارید؟ عضو ویژه شوید.