پرسشنامه استاندارد مسؤلیت اجتماعی عبدالرشید و همکاران(2002)

5,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر:

تعریف عملیاتی: 

مولفه:1

سوالات:13

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5

25% تخفیف ویژه خرید مقالات ترجمه شده تا پایان آذرکد تخفیف: ZSJEFGX9
+