پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات مربوط به سفارشات و دریافت کالا وتزلس و همکاران(۱۹۹۶)

3,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:1

سوالات:33

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5