پرسشنامه استاندارد قصد خرید مجدد (دورواسولا، 2004؛ راجت گرا، 2011؛ به نقل از غفوری، 1393).

5,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:1

سوالات:6

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5