پرسشنامه استاندارد اخلاق سازمانی و رضایت و تعهد كاركنان چیکوه و همکاران(2004)

4,500 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:5

سوالات:20

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5