پرسشنامه استاندارد قلدری سازمانی اسپلاگه و هولت (2001)

5,500 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:3

سوالات:18

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5