پرسشنامه  استاندارد رفتار شهروندی سازمانی پادسکاف(2000)

4,900 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:7

سوالات:27

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5

25% تخفیف خرید مقالات ترجمه شده_کد تخفیف: ZSJEFGX9