پرسشنامه استاندارد استرس شغلی استاینمتز

3,000 تومان

 • تعریف مفهومی متغیر :تعریف عملیاتی: مولفه:5

  سوالات:36

  تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

  روایی  پرسشنامه: 

   پایایی پرسشنامه:

  منبع: 

  فرمت:word

  تعداد صفحات:5