پرسشنامه استاندارد بررسی میزان خلاقیت در سازمان کارآفرین جفری و بارون(1990)

5,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر:دارد

تعریف عملیاتی: دارد

مولفه:1

سوالات:13

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: دارد

روایی  پرسشنامه: دارد

 پایایی پرسشنامه:دارد

منبع: دارد

فرمت:word

تعداد صفحات:5