پرسشنامه استاندارد بدبینی سازمانی کالاگان و همکاران(۲۰۰۹)

3,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر:

تعریف عملیاتی: 

مولفه:3

سوالات:13

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5

تخفیف نیاز دارید؟ عضو ویژه شوید.