پرسشنامه استاندارد سرمایه های اجتماعی

3,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر:

تعریف عملیاتی: 

مولفه:7

سوالات:28

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5

تخفیف نیاز دارید؟ عضو ویژه شوید.