پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری ريچارد والتون

5,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر:

تعریف عملیاتی: 

مولفه:8

سوالات:35

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5