پرسشنامه استاندارد سازگاري اجتماعي کاليفرنيا (کلارک  و همکاران 1953، به نقل از آخوندي، 1379).

5,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر:

تعریف عملیاتی: 

مولفه:5

سوالات:90

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:7