پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر چابکی سازمانی زینگ و همکاران(2005)

5,500 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:6

سوالات:37

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5