پرسشنامه مقیاس کودک آزاری محمدخانی و همکاران (2003؛ به نقل از رستمی، سعادتی و قزلسفلو، 1394)

6,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی:

مولفه:3

سوالات:38

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه:

روایی  پرسشنامه:

 پایایی پرسشنامه:

منبع:

فرمت:word

تعداد صفحات:5