پرسشنامه خودکارآمدی دانش اموز جینک و مورگان(1999)

6,400 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:3

سوالات:30

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5

25% تخفیف ویژه خرید مقالات ترجمه شده تا پایان آذرکد تخفیف: ZSJEFGX9
+