پرسشنامه روابط ابژه ای (بل ؛1995)

5,000 تومان

پرسشنامه روابط ابژه ای توسط بل در سال 1995 طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 45 سوال در 4 مولفه می باشند. پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه چهار زیر مقیاس های بيگانگي، دلبستگي نا ايمن اجتنابي، خودميان بيني و بي كفايتي اجتماعي را مورد سنجش قرار می دهد. این پرسشنامه توسط شاکر (1397) اعتباریابی شده است.الفای کرونباخ به دست آمده78/0 می باشد.

25% تخفیف ویژه خرید مقالات ترجمه شدهکد تخفیف: ZSJEFGX9
+