پرسشنامه راهبردهاي مقابله با استرس(اندلر و پاركر)

12,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه: 

سوالات:48

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5