پرسشنامه استاندارد استراتژی زنجیره تامین ناب و چابکی قی و همکاران(2017)

5,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:2

سوالات:6

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5