پرسشنامه  استاندارد آمادگی تغییر سازمان چیوا(2007)

5,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر:

تعریف عملیاتی: 

مولفه:7

سوالات:21

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:6

15% تخفیف خرید مقالات ترجمه شده_کد تخفیف: ZSJEFGX9