پرسشنامه استاندارد بررسی تاثیر بازاریابی برند بر ایجاد ارزش برند یانگ(2012)

6,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:4

سوالات:13

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5