پرسشنامه استاندارد ظرفیت یادگیری سازمانی چیوا(2007)

5,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر:

تعریف عملیاتی: 

مولفه:5

سوالات:14

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5

35% تخفیف خرید مقالات ترجمه شده تا پایان تیر _کد تخفیف: ZSJEFGX9