پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر بکارگیری مدیریت دانش هانگ(2005)

5,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:10

سوالات:32

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5