پرسشنامه استاندارد اثربخشی تبلیغات تلویزیونی  بانک راسل کالی (1961؛کلسون(2007)به نقل از جمشیدی،1394)

6,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:5

سوالات:15

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:7