پرسشنامه استاندارد چابک سازی سازمانی برگرفته از مدل فیسل( حاجی بزرگی،۱۳۹۶)

3,500 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:4

سوالات:22

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:7