پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات دولت الکترونیک کیتومنوای و همکاران(2008)

5,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:9

سوالات:41

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5