پرسشنامه استاندارد توسعه موفقیت آمیز خدمات جدید ادگت (1994)

5,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:11

سوالات:53

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:6