پرسشنامه ارزیابی فرهنگ سازمانی بر اساس مدل رابینز

12,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:9

سوالات:56

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:6