پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی استیفن رابینز ( رابینز ، 1386؛ به نقل از مالمیر، 1393).

5,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:3

سوالات:23

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5

35% تخفیف خرید مقالات ترجمه شده تا پایان خرداد _کد تخفیف: ZSJEFGX9