پرسشنامه استاندارد انواع انعطاف پذیری عملیاتی گورو و همکاران(2006)

5,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:7

سوالات:24

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5