پرسشنامه استاندارد مدیریت کیفیت مدل بالدریچ

5,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی:

مولفه:

سوالات:

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه:

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:7

25% تخفیف ویژه خرید مقالات ترجمه شده تا پایان آذرکد تخفیف: ZSJEFGX9
+