پرسشنامه  استاندارد عملکرد مالی سازمانهای دولتی عزیزی

12,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر:

تعریف عملیاتی:

مولفه:3

سوالات:21

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه:

روایی  پرسشنامه:

 پایایی پرسشنامه:

منبع:

فرمت:word

تعداد صفحات:4