پرسشنامه استاندارد عوامل درون سازمانی موثر بر اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی

5,500 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:4

سوالات:39

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:7