پرسشنامه استاندارد خود شیفتگی  فردی دیمیترایز(2007)

5,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر:

تعریف عملیاتی: 

مولفه:1

سوالات:40

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:6

25% تخفیف ویژه خرید مقالات ترجمه شدهکد تخفیف: ZSJEFGX9
+