پرسشنامه استاندارد سیستم هوش تجاری پروویچ(2012)

5,500 تومان

تعریف مفهومی متغیر:

تعریف عملیاتی: 

مولفه:6

سوالات:31

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5