پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی شرینگ

5,000 تومان

 • تعریف مفهومی متغیر:
 • تعریف عملیاتی: 
 • مولفه:5سوالات:70

  تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

  روایی  پرسشنامه: 

   پایایی پرسشنامه:

  منبع: 

  فرمت:word

  تعداد صفحات:6