پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ

5,000 تومان

  • تعریف مفهومی متغیر:
  • تعریف عملیاتی: 
  • مولفه:5سوالات:70تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: روایی  پرسشنامه:  پایایی پرسشنامه:

    منبع: 

    فرمت:word

    تعداد صفحات:6

25% تخفیف ویژه خرید مقالات ترجمه شده تا پایان آذرکد تخفیف: ZSJEFGX9
+