پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر یادگیری بازارهای خارجی بر اساس مدل(اوانگلیستا و مک، ۲۰۱۶  )

5,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:4

سوالات:12

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:6