پرسشنامه استاندارد توسعه محصول جدید بر اساس مدل(کسزی و بیمنز ، ۲۰۱۶)

5,000 تومان

35% تخفیف خرید مقالات ترجمه شده تا پایان تیر _کد تخفیف: ZSJEFGX9