پرسشنامه استاندارد کیفیت رفتار سازمانی( بشیر ال آلاک ،2014)

4,500 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:4

سوالات:23

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:7