پرسشنامه استاندارد قوت برند باشکوه و شکسته بند(1391)

5,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:4

سوالات:17

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:6

25% تخفیف خرید مقالات ترجمه شده_کد تخفیف: ZSJEFGX9