پرسشنامه  استاندارد رضایت شغلی

12,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:1

سوالات:19

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5

مشتریان عزیز با توجه افزایش هزینه ها ناچار به افزایش قیمت محصولات همگام با نرخ عمومی تورم شدیم