پرسشنامه استاندارد مجتمع تجاری چند منظوره (شاپینگ مال)

4,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:2

سوالات:18

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5

15% تخفیف خرید مقالات ترجمه شده_کد تخفیف: ZSJEFGX9