پرسشنامه استاندراد مهارتهای اساسی مورد نیاز مدیران

5,000 تومان

تعریف مفهومی:

تعریف عملیاتی: 

مولفه:1

سوالات:65

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:6