پرسشنامه استاندارد اجرای موفق دولت الکترونیک  لورددس و  همکاران  (2005) 

5,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:8

سوالات:88

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:6

35% تخفیف خرید مقالات ترجمه شده تا پایان تیر _کد تخفیف: ZSJEFGX9