پرسشنامه استاندارد ارزش ادراک شده برای مشتریان

4,500 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:1

سوالات:4

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5

15% تخفیف خرید مقالات ترجمه شده_کد تخفیف: ZSJEFGX9