پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی (CASES) – زاجاکوا و همکاران (۲۰۰۵)

6,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:1

سوالات:32

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5