دانلود ترجمه مقاله ارزش گذاری بازارهای سرمایه برای مسئولیت اجتماعی شرکتی – الزویر ۲۰۱۸

25,000 تومان

این مطالعه بررسی می‌کند که آیا فعالیتهای CSR شرکت برای شرکت کنندگان بازار سرمایه از طریق رویدادهای SEO ارزش می‌گذارند یا نه. ما یک رابطه مثبت و معنی دار را بین بازده اطلاعیه CSR و SEO مشاهده می‌کنیم که با توصیف حداکثرسازی ارزش سهامدار سازگار است. علاوه براین، رابطه بین تعاملات CSR، عدم تقارن اطلاعات، و قیمت گذاری SEO را بررسی می‌کنیم. نتایج ما یک رابطه منفی را بین کم قیمت گذاری SEO و CSR نشان می‌دهد.