پرسشنامه آگاهی از حقوق شهروندی

12,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه: 1

سوالات:30

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:5